Đệ Tử Quy

Đệ Tử Quy (32) – Cuộc đối thoại giữa chim ngói và cú mèo

Đệ Tử Quy (32) – Cuộc đối thoại giữa chim ngói và cú mèo. Phòng thất thanh, tường bích tịnh; kỷ án khiết, bút nghiễn chính. Mặc ma thiên, tâm bất đoan; tự bất kính, tâm tiên bệnh.

Đệ Tử Quy (31) – Phạm Trọng Yêm ăn cháo khắc khổ chăm học

Đệ Tử Quy (31) – Phạm Trọng Yêm ăn cháo khắc khổ chăm học. Độc thư pháp, hữu tam đáo; tâm nhãn khẩu, tín giai yếu. Phương độc thử, vật mộ bỉ; thử vị chung, bỉ vật khởi.

Đệ Tử Quy (30) – Bàn chuyện đánh trận trên giấy

Đệ Tử Quy (30) – Bàn chuyện đánh trận trên giấy. Bất lực hành, đãn học văn; trưởng phù hoa, thành hà nhân. Đãn lực hành, bất học văn; nhậm kỷ kiến, muội lý chân.

Đệ Tử Quy (29) – Tề Cảnh Công tiếp thu lời can gián thi hành nền chính trị nhân từ

Đệ Tử Quy (29) – Tề Cảnh Công tiếp thu lời can gián thi hành nền chính trị nhân từ. Đồng thị nhân, loại bất tề; lưu tục chúng, nhân giả hi. Quả nhân giả, nhân đa úy; ngôn bất...

Đệ Tử Quy (28) – Gỡ mũ vui hết tiệc cùng Sở Trang Vương

Đệ Tử Quy (28) – Gỡ mũ vui hết tiệc cùng Sở Trang Vương. Đãi bộc tỳ, thân quý đoan; tuy quý đoan, từ nhi khoan. Thế phục nhân, tâm bất nhiên; lý phục nhân, phương vô ngôn.

Đệ Tử Quy (27) – Câu chuyện “Lưỡng biều gia”

Đệ Tử Quy (27) – Câu chuyện “Lưỡng biều gia”. Phàm thủ dữ, quý phân hiểu; dữ nghi đa, thủ nghi thiếu. Tương gia nhân, tiên vấn kỷ; kỷ bất dục, tức tốc dĩ.

Đệ Tử Quy (26) – Chọn người thì nhìn ưu điểm, quên đi khuyết điểm người ta

Đệ Tử Quy (26) – Chọn người thì nhìn ưu điểm, quên đi khuyết điểm người ta. Nhân hữu đoản, thiết mạc yết; nhân hữu tư, thiết mạc thuyết. Đạo nhân thiện, tức thị thiện; nhân tri chi, dũ tư...

Đệ Tử Quy (25) – Tống Hoằng giàu không đổi vợ

Đệ Tử Quy (25) – Tống Hoằng giàu không đổi vợ. Kỷ hữu năng, vật tự tư; nhân hữu năng, vật khinh tí. Vật siểm phú, vật kiêu bần; vật yếm cố, vật hỉ tân.

Đệ Tử Quy (24) – Không thể nhìn người qua bề ngoài

Đệ Tử Quy (24) – Không thể nhìn người qua bề ngoài. Phàm thị nhân, giai tu ái; thiên đồng phúc, địa đồng tải. Hạnh cao giả, danh tự cao; nhân sở trọng, phi mạo cao.

Đệ Tử Quy (23) – Hối cải tốt họa nạn châu chấu rời xa

Đệ Tử Quy (23) – Hối cải tốt họa nạn châu chấu rời xa. Vô tâm phi, danh vi thác; hữu tâm phi, danh vi ác; Quá năng cải, quy ư vô; thảng yểm sức, tăng nhất cô.