Vì sao Ngộ Không có được phép ‘Trường sinh’?

Trường sinh bất lão
Bức tranh màu Tây Du Ký ở hanh lang Di Hòa Viên. (Ảnh: Tài sản công)

Từ cổ chí kim, trường sinh bất lão có thể nói là người người đều hướng tới, nhưng ngay cả bậc Đế vương cũng khó tìm cầu. Vậy Ngộ Không như thế nào mà được Bồ Đề Tổ Sư chân truyền phép trường sinh?

Chuyện kể rằng, Mỹ Hầu Vương vượt qua đại dương đến Tây Ngưu Hạ Châu tìm được Bồ Đề Tổ Sư và có được Pháp hiệu là Tôn Ngộ Không. Trong truyện có đoạn viết: “Chính thị: Hồng mông sơ tịch nguyên vô tính, đả phá ngoan không tu Ngộ Không.” Nghĩa là: “Hồng hoang khai tịch vốn không họ, Phá hết mê mờ phải Ngộ Không.”

Đây là giảng về lai lịch và khi sư phụ ban pháp danh cho Ngộ Không. Từ pháp danh có thể nhìn ra được Ngộ Không sinh ra từ tảng đá xưa nay chưa từng thấy, và mang ý nghĩa có thể nhìn thấu, phá tan mọi chấp trước, là nói Mỹ Hầu Vương phải đắc Đạo, chân chính ngộ được phép trường sinh đối ứng với chúng sinh thần dân, vì vậy đặt tên là Tôn Ngộ Không. Điều này chứng thực là ông đến với sứ mệnh, không phải là kẻ tham lam muốn vĩnh viễn an nhàn hưởng thụ.

Sau đó, Ngộ Không đã ở trên núi Linh Đài Phương Thốn (chỉ Tâm) trải qua bảy năm tu tập lễ pháp. Một hôm, Tổ Sư đăng đàn giảng Đạo, nhưng thấy Ngộ Không chăm chú lắng nghe, cũng chỉ có mình Ngộ Không là nhận ra được âm thanh vi diệu, nên Tổ Sư bèn hỏi Ngộ Không muốn học gì? Ngộ Không thưa: “Chỉ mong sư phụ dạy dỗ, miễn có chút đạo là đệ tử xin học.” Ở đây có thể thấy rõ Ngộ Không hiểu được sư phụ sẽ truyền cho đệ tử những gì tốt nhất, phù hợp nhất, phải nhìn vào căn cơ và tâm tính của người cầu Đạo. Không thể dựa vào ham muốn cá nhân tự mình làm càn, vì vậy những ẩn ngữ tiếp theo là khảo nghiệm đối với Ngộ Không. Liệu Ngộ Không có thể nhìn thấu được điều đó hay không, dẫn đến đoạn đối thoại đặc biệt lý thú giữa Tổ Sư và Ngộ Không, hơn nữa nội hàm chứa chất nhiều ý nghĩa thâm sâu.

Trường sinh bất lão

Tổ Sư nói: “Ta dạy cho ngươi đạo trong môn chữ ‘thuật’ có được không?” Ngộ Không hỏi: “Đạo trong môn chữ ‘thuật’ nghĩa là thế nào?” Tổ Sư đáp: “Đạo trong môn chữ ‘thuật’, chính là mời Tiên lên đồng viết chữ, bói bằng cỏ thi, biết được cái lý có thể đón lành tránh dữ.” Ngộ Không hỏi: “Như thế có thể trường sinh không?” Tổ Sư nói: “Không được! Không được!” Ngộ Không nói: “Thế thì con không học! Không học!”

Đón lành tránh dữ chính là tìm an nhàn nơi trần thế, nhưng mà lục đạo tuần hoàn trong nhân quả, làm sao có thể trường tồn mãi được, Ngộ Không không thể tham cầu rồi.

Tổ sư lại nói: “Thế thì dạy ngươi đạo trong môn chữ ‘Lưu’ có được không?”

Ngộ Không lại hỏi: “Môn chữ ‘Lưu’ là nghĩa lý gì?”

Tổ sư nói: “Trong môn chữ ‘Lưu’ chính là các loại Nho gia, Thích gia, Đạo gia, Âm dương gia, Mặc gia, Y gia, hoặc xem Kinh, hoặc niệm Phật, cũng đều là các bậc chân Thánh cả.”

Ngộ Không lại hỏi: “Thế theo môn này có thể được trường sinh không?”

Tổ Sư nói: “Nếu muốn trường sinh thì chẳng khác gì ‘trồng cột trong vách’.”

Ngộ Không nói: “Thưa sư phụ, con là người thật thà, không hiểu lời nói bóng bẩy, thế nào là ‘trồng cột trong vách’”.

Tổ Sư nói: “Người ta làm nhà, muốn cho vững chãi, thì giữa tường vách phải dựng một cái cột. Có ngày cái nhà ấy sụp đổ, thì cột kia cũng mục theo.”

Ngộ Không nói: “Cứ như lời sư phụ nói thì chẳng được lâu dài, con không học, không học!”

Nói về “Lưu” thì tự nhiên phải tìm về ngọn nguồn. “Nước sông Hoàng Hà từ trên trời chảy xuống biển, không bao giờ trở lại.” Truy tìm nguồn gốc, đắc được Pháp bản nguyên ở trong đó mới có thể trường tồn, đó mới là hết thảy nền tảng và tiêu chuẩn bất động bất biến của tạo hóa, có thể thấy căn cơ thâm hậu của Ngộ Không.

Tổ sư nói: “Thế dạy nhà ngươi đạo trong môn chữ ‘Tĩnh’ có được không?”

Ngộ Không lại hỏi: “Môn chữ ‘Tĩnh’ đạt chính quả nào?”

Tổ Sư nói: “Môn ấy là nhịn ăn ở hang, thanh tĩnh vô vi, tham thiền đả tọa, giữ gìn giới luật, hoặc tập ngủ công, tập đứng công, cũng là các loại tọa quan nhập định.”

Ngộ Không lại hỏi: “Thế có trường sinh được không?”

Tổ Sư nói: “Đó cũng như ‘hòn đất trong lò’ thôi.” Ngộ Không cười, nói: “Sư phụ cứ nói xa xôi, con không hiểu. Thế nào là ‘hòn đất trong lò’?

Tổ Sư nói: “Như hòn đất đã nặn thành viên gạch để trong lò, tuy đã thành hình, nhưng chưa nung lửa, một khi gặp mưa là bở ra ngay.”

Ngộ Không nói: “Vậy cũng không được lâu dài, con không học, không học.”

Nói đến “tĩnh” thì trước hết phải tẩy tịnh tâm mình, có thể không bị dục vọng ích kỷ can nhiễu là thể hiện tâm đại nhẫn, tu trì tâm phải bền gan và có ý chí, nếu không thì chỉ có hình thức mà không qua được thử thách và ma luyện. Ngộ Không không muốn kiểu hình thức ấy, cho thấy Ngộ Không có tín niệm và kiên định cầu Pháp.

Tổ Sư nói: “Thế thì dạy nhà ngươi đạo trong môn chữ ‘Động’ có được không?” Ngộ Không lại hỏi: “Đạo môn chữ ‘Động’ như thế nào?” Tổ Sư đáp: “Môn ấy là hữu vi hữu tác, lấy âm bổ dương, kéo cung đạp nỏ, xoa rốn lấy hơi, theo kiểu bào chế, đốt cỏ đánh đỉnh, nấu hồng diên, luyện thu thạch, cũng là loại uống sữa người.”

Ngộ Không thưa: “Thế có trường sinh được không?”

Tổ Sư nói: “Nếu muốn trường sinh thì khác nào ‘mò trăng đáy nước’.” Ngộ Không nói: “Sư phụ lại nói xa xôi rồi. Thế nào là ‘mò trăng đáy nước’?” Tổ Sư nói: “Trăng trên bầu trời, bóng trong làn nước, tuy nhìn thấy, nhưng mò không thấy. Rút cục vẫn là không thôi.”

Ngộ Không nói: “Thế con cũng không học!”

Nói đến “động” thì phải hữu vi, nếu như trong quá trình tu mà nảy sinh ra niệm truy cầu, không giữ được tính bản thiện tiên thiên thì sẽ vì vọng tưởng viển vông, mà đại đạo tu không được, vì vậy cuối cùng sẽ không có kết quả. Tâm tính của Ngộ Không thuần tịnh tự nhiên, sẽ không vì tư tưởng đó mà lay động, như vậy trong tâm Ngộ Không không thấy trường cửu, cho nên không nhận.

Ngộ Không vượt qua khảo nghiệm, hiểu được điểm ngộ của Tổ Sư, canh ba đến bên giường ngủ của thầy, quỳ ở trước giường. Không lâu thì Tổ Sư tỉnh giấc, duỗi hai chân, miệng tự ngâm rằng: Khó! Khó! Khó! Đạo tối huyền diệu, đừng xem việc luyện kim đan làm trò nhàn rỗi. Không gặp chí nhân truyền diệu quyết, thì lời nói trống rỗng khô đầu lưỡi mà thôi.

Khi nghe được Ngộ Không đang ở đó đợi hầu, Tổ Sư rất vui mừng bèn dạy cho Ngộ Không diệu pháp trường sinh. Xem ra Đạo không chỉ cần sư phụ truyền thụ, mà càng cần đệ tử tâm chính ý thành, mới có thể có ngộ tính đắc được.

Quan sát Mỹ Hầu Vương từ việc học lễ nghĩa, biết vẩy nước quét nhà, biết tiến thoái, đến siêu thoát tâm thế tục hỗn độn, sau đó nghe Pháp mà ngộ Đạo, lại đến nội tâm thanh tịnh không ngoại cầu, đạt được tự mình thật sự giữ nguyên bản nguyện ban đầu, được thượng sư gia trì, và diễn hóa của công cuối cùng công thành đắc Đạo. Lại nhìn trong trần thế, thật sự rất ít người biết dùng tâm thuần tịnh, hướng nội để nhìn thấy bản nguyện chân ngã của chủ nguyên thần. Họ cứ nhất mực hướng ngoại tìm cầu, bị dẫn dắt và vùi dập bởi thị phi của thế gian hồng trần, nhưng lại tự mình cho đúng, là những thứ mà mình tìm kiếm. Họ không biết lý niệm cảm nhận là do hậu thiên sinh thành, làm sao có thể trường tồn bất bại được?

Chỉ có nội tâm thanh tịnh, nhớ lại bản tính tiên thiên của chân ngã, đó mới là là ước nguyện ban đầu của bạn và tôi.

Nguyên Hinh thực hiện
Lý Mai biên tập
Sương Sương biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ

Nguồn: Epoch Times Tiếng Việt


Mời quý độc giả ghé thăm trang Epoch Times Tiếng Việt để cập nhật thêm nhiều bài viết hữu ích hơn.

Minh Chân Tướng là trang cung cấp những bài viết về Văn hóa Truyền thống, quý đọc giả sẽ tìm thấy bài viết hữu ích nhằm khơi gợi những quy phạm, tiêu chuẩn Đạo đức, Văn hóa chính thống cũng như toàn bộ nền Văn hóa Thần truyền huy hoàng 5000 năm lịch sử.

Minh Chân Tướng sử dụng nguyên tắc Chân Thành và Thiện Lương làm kim chỉ nam trong suốt hành trình của mình. Chúng tôi chú trọng tính nhân văn, những bài học lịch sử và văn hóa truyền thống nhằm mang lại những giá trị tốt đẹp nhất cho mỗi người, mỗi nhà và cho xã hội.

Minh Chân Tướng là kênh thông tin phi lợi nhuận, chúng tôi cam kết không quảng cáo (từng bài viết quý vị đọc trên Minh Chân Tướng sẽ không bao giờ hiển thị bất kỳ một quảng cáo nào).

Cảm ơn Quí độc giả đã thường xuyên theo dõi và ghé thăm Minh Chân Tướng!


Email: [email protected] đã sẵn sàng nhận những phản hồi từ bạn!

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Bình luậnx
()
x