Tào Tháo

Thiên cổ anh hùng Tào Tháo (P.13): Binh pháp của Ngụy Vũ Đế

Tào Tháo thống lĩnh quân đội hơn 30 năm, chinh phạt hơn 50 trận chiến, sách chưa từng rời tay, ban ngày xem binh thư, sách lược, ban đêm suy ngẫm Kinh thư, văn chương. Tào Tháo sử dụng mưu...

Thiên cổ anh hùng Tào Tháo (P.12): Đại nghiệp thành công vẫn không xưng Đế

Bắt đầu từ thời Hán Vũ Đế, tư tưởng Nho gia và học thuyết Sấm Vĩ ngoại nho được lưu hành rộng rãi trong hai thời kỳ Lưỡng Hán (Tây Hán và Đông Hán). “Thông kinh” và “nhân hiếu” là...

Thiên cổ anh hùng Tào Tháo (P.11): Mất Hán Trung, bại Quan Vũ

háng 3 năm Kiến An thứ 20 (năm 215), Ngụy Công Tào đích thân dẫn đại quân đánh Trương Lỗ; tháng 7, đến Dương Bình. Lỗ muốn đem Hán Trung đầu hàng, nhưng em của ông là Trương Xiếm không...

Thiên cổ anh hùng Tào Tháo (P.10): Trận chiến Đồng Quan tạo thành thế chân vạc

Đồng Quan đứng thứ hai trong mười cửa ải nổi danh thời cổ đại. Kiến An năm thứ nhất (năm 196), Tào Tháo bắt đầu xây dựng Đồng Quan, đồng thời cũng phế bỏ Hàm Cốc Quan. “Thủy Kinh Chú” ghi chép: “Hà tại quan...

Thiên cổ anh hùng Tào Tháo (P9): Xây đài Đồng Tước – Hưng thịnh Kiến An 

Kiến An năm thứ 14 (tức năm 209), mùa xuân, tháng 3, Tào Tháo dẫn quân đến huyện Tiêu, đóng thuyền nhẹ, luyện thủy binh. Mùa thu, tháng 7, từ sông Qua tiến vào sông Hoài, lại ra Phì Thủy,...

Thiên cổ anh hùng Tào Tháo (P.8): Tào Thừa Tướng bại trận Xích Bích

Tào Thừa Tướng bại trận Xích Bích, sự thật nguyên bản. Tháng Giêng, năm Kiến An thứ 13, Tào Tháo về Nghiệp Thành, xây hồ Huyền Vũ, huấn luyện thủy quân. Mùa hạ, tháng 6, nhà Hán bãi bỏ Tam...

Thiên cổ anh hùng Tào Tháo (P.7): Thảo phạt Viên Tử chinh phục Ô Hoàn

Viên Thiệu có người 3 con trai: Đàm, Hy, Thượng. Vợ của Thiệu là Lưu Thị rất quý Thượng, thường khen với Thiệu. Thiệu cũng muốn lập Thượng làm người nối dõi, bèn cử con trưởng Viên Đàm tới trấn...

1 Comment

Thiên cổ anh hùng Tào Tháo (P6): Diệt Viên Thiệu – thả Quan Vũ

Năm Kiến An năm thứ 4, Viên Thiệu đánh bại Công Tôn Toản, men theo sông Hoàng Hà mà chiếm giữ Bắc U Châu, Ký Châu, Thanh Châu, Tinh Châu, lại phong tước, phủ dụ người Ô Hoàn để giải...

Thiên cổ anh hùng Tào Tháo (P.5): Thảo phạt Viên Thuật, tiến đánh Lữ Bố

Chương 2: Thảo phạt Viên Thuật, tiến đánh Lữ Bố (phần 2). Tào Tháo quyết định chinh phạt Trương Tú trước tiên. Mùa xuân Kiến An năm thứ 2 (tức năm 197), tháng Giêng, Tào Tháo đưa quân xuống phía...

Thiên cổ anh hùng Tào Tháo (P.4): Thuận ý trời nghênh đón Hiến Đế

Tào Tháo - Chương 2: Thuận thiên diễn "Nghĩa" (phần 1). Cuối năm Sơ Bình thứ 3 (năm 192), Trị trung tòng sự người Trần Lưu là Mao Giới hiến kế cho Tào Tháo rằng: “Phò tá thiên tử, ra...