Tào Tháo

Thiên cổ anh hùng Tào Tháo (P.15): Một nhà văn lớn

Ngụy Vũ Đế Tào Tháo điềm ứng Hoàng Tinh, là Chân nhân hạ thế, dẹp loạn trị bình, thiên hạ không ai địch nổi. Công lao to lớn mà ông lập được vạn đời lưu danh.

Thiên cổ anh hùng Tào Tháo (P.14): Bút pháp như Thần

Tào Tháo là một nhà quân sự, nhà chính trị lỗi lạc, xuất chúng, thống lĩnh quân đội hơn ba mươi năm, sách chưa từng rời tay; ban ngày xem binh thư sách lược, ban đêm suy ngẫm Kinh sách,...

Thiên cổ anh hùng Tào Tháo (P.13): Binh pháp của Ngụy Vũ Đế

Tào Tháo thống lĩnh quân đội hơn 30 năm, chinh phạt hơn 50 trận chiến, sách chưa từng rời tay, ban ngày xem binh thư, sách lược, ban đêm suy ngẫm Kinh thư, văn chương. Tào Tháo sử dụng mưu...

Thiên cổ anh hùng Tào Tháo (P.12): Đại nghiệp thành công vẫn không xưng Đế

Bắt đầu từ thời Hán Vũ Đế, tư tưởng Nho gia và học thuyết Sấm Vĩ ngoại nho được lưu hành rộng rãi trong hai thời kỳ Lưỡng Hán (Tây Hán và Đông Hán). “Thông kinh” và “nhân hiếu” là...

Thiên cổ anh hùng Tào Tháo (P.11): Mất Hán Trung, bại Quan Vũ

háng 3 năm Kiến An thứ 20 (năm 215), Ngụy Công Tào đích thân dẫn đại quân đánh Trương Lỗ; tháng 7, đến Dương Bình. Lỗ muốn đem Hán Trung đầu hàng, nhưng em của ông là Trương Xiếm không...

Thiên cổ anh hùng Tào Tháo (P.10): Trận chiến Đồng Quan tạo thành thế chân vạc

Đồng Quan đứng thứ hai trong mười cửa ải nổi danh thời cổ đại. Kiến An năm thứ nhất (năm 196), Tào Tháo bắt đầu xây dựng Đồng Quan, đồng thời cũng phế bỏ Hàm Cốc Quan. “Thủy Kinh Chú” ghi chép: “Hà tại quan...

Thiên cổ anh hùng Tào Tháo (P9): Xây đài Đồng Tước – Hưng thịnh Kiến An 

Kiến An năm thứ 14 (tức năm 209), mùa xuân, tháng 3, Tào Tháo dẫn quân đến huyện Tiêu, đóng thuyền nhẹ, luyện thủy binh. Mùa thu, tháng 7, từ sông Qua tiến vào sông Hoài, lại ra Phì Thủy,...

Thiên cổ anh hùng Tào Tháo (P.8): Tào Thừa Tướng bại trận Xích Bích

Tào Thừa Tướng bại trận Xích Bích, sự thật nguyên bản. Tháng Giêng, năm Kiến An thứ 13, Tào Tháo về Nghiệp Thành, xây hồ Huyền Vũ, huấn luyện thủy quân. Mùa hạ, tháng 6, nhà Hán bãi bỏ Tam...

Thiên cổ anh hùng Tào Tháo (P.7): Thảo phạt Viên Tử chinh phục Ô Hoàn

Viên Thiệu có người 3 con trai: Đàm, Hy, Thượng. Vợ của Thiệu là Lưu Thị rất quý Thượng, thường khen với Thiệu. Thiệu cũng muốn lập Thượng làm người nối dõi, bèn cử con trưởng Viên Đàm tới trấn...

1 Các bình luận

Thiên cổ anh hùng Tào Tháo (P6): Diệt Viên Thiệu – thả Quan Vũ

Năm Kiến An năm thứ 4, Viên Thiệu đánh bại Công Tôn Toản, men theo sông Hoàng Hà mà chiếm giữ Bắc U Châu, Ký Châu, Thanh Châu, Tinh Châu, lại phong tước, phủ dụ người Ô Hoàn để giải...