Tin vào Thần Ngôn

Bạn đang tin vào thuyết vô Thần hay hữu Thần, và vì sao cần xem lại niềm tin ấy

Hiện nay, nhiều người tin vào thuyết vô Thần, tin vào thuyết duy vật. Một số người chỉ tin vào khoa học và phủ nhận thuyết hữu Thần, nhưng các nhà khoa học nổi danh đến cuối đời lại chọn...

2 Các bình luận