Tam Tự Kinh: Đọc sách luận bút (23)

Tam Tự Kinh - tập 23: Hạ hữu Vũ, Thương hữu Thang
Tam Tự Kinh – tập 23: Hạ hữu Vũ, Thương hữu Thang

Bài 23

Nguyên văn

夏(1)有禹(2), 商(3)有湯(4),
周(5)文(6)武(7),稱三王(8)。
夏傳(9)子(10),家天下(11),
四百載(12),遷(13)夏社(14)。

Bính âm

夏(xià)              有(yǒu)               禹(yǔ),              商(shāng)              有(yǒu)              湯(tāng),
周(zhōu)           文(wén)              武(wǔ),            稱(chēng)              三(sān)              王(wáng)。
夏(xià)              傳(chuán)           子(zǐ),               家(jiā)                    天(tiān)              下(xià),
四(sì)                百(bǎi)                 載(zài),            遷(qiān)                 夏(xià)                社(shè)。

Chú âm

夏(ㄒ一ㄚ\)       有(一ㄡˇ)                 禹(ㄩˇ), 
商(ㄕㄤ)               有(一ㄡˇ)                 湯(ㄊㄤ), 
周(ㄓㄡ)               文(ㄨㄣ/)              武(ㄨˇ), 
稱(ㄔㄥ)               三(ㄙㄢ)                  王(ㄨㄤ/)。
夏(ㄒ一ㄚ\)       傳(ㄔㄨㄢ/)          子(ㄗˇ), 
家(ㄐ一ㄚ)           天(ㄊ一ㄢ)              下(ㄒ一ㄚ\), 
四(ㄙ\)               百(ㄅㄞˇ)                 載(ㄗㄞˇ), 
遷(ㄑ一ㄢ)           夏(ㄒ一ㄚ\)          社(ㄕㄜ\)。

Âm Hán Việt

Hạ hữu Vũ, Thương hữu Thang,
Chu Văn Vũ, Xưng Tam vương.
Hạ truyền tử, Gia thiên hạ,
Tứ bách tải, Thiên Hạ xã.

Tạm dịch

Nhà Hạ có Đại Vũ, nhà Thương có Thành Thang,
Nhà Chu có Văn Vũ, tất cả gọi Tam vương.
Nhà Hạ truyền con cháu, thiên hạ như sản gia,
Trải qua bốn trăm năm, nhà Hạ không còn nữa.

Từ vựng

(1) Hạ (夏): tên triều đại nhà Hạ.
(2) Vũ (禹): Quân vương đầu tiên khai quốc triều đại nhà Hạ. Họ Tự. Là cháu trai của Chuyên Húc, huyền tôn (cháu cố, cháu bốn đời) của Hoàng Đế.
(3) Thương (商): tên triều đại nhà Thương.
(4) Thang (湯): vua khai quốc triều đại nhà Thương. Họ Tử, tên Lý, còn gọi là Thành Thang.
(5) Chu (周): tên triều đại nhà Chu.
(6) Văn (文): chỉ Chu Văn Vương. Họ Cơ, tên Xương, lĩnh tụ tộc Chu những năm cuối triều Thương, lập quốc ở Kỳ Sơn, gọi là “Tây Bá”. Sau khi chết, được tôn là “Văn Vương”.
(7) Vũ (武): chỉ Chu Vũ Vương. Họ Cơ, tên Phát, con trai của Văn Vương.
(8) Tam vương (三王): thực tế không phải chỉ ba người, mà chỉ bậc thánh vương của 3 đời Hạ, Thương, Chu.
(9) truyền (傳): truyền ngôi vị.
(10) tử (子): con trai gọi là ‘nhi tử’, con cháu gọi là ‘tử tôn’.
(11) gia thiên hạ (家天下): chỉ đem đế vị truyền cho con cháu của mình, quốc gia tựa như gia sản của mình, do con cháu kế thừa.
(12) tải (載): năm.
(13) thiên (遷): cải biến.
(14) xã (社): xã tắc, chỉ quốc gia. Xã, là Thổ Thần; Tắc, là Cốc Thần (Thần lúa gạo). Thời cổ đế vương, chư hầu tin rằng có Thần xã tắc, xã tắc theo quốc gia mà tồn vong, cho nên xem xã tắc là cách gọi khác của quốc gia.
Dịch nghĩa tham khảo
Vị vua khai quốc nhà Hạ là Đại Vũ, vị vua khai quốc nhà Thương là Thành Thang, vị vua khai quốc nhà Chu là Văn Vương và Võ Vương. Họ đều là những bậc Thánh vương tài đức của 3 triều đại Hạ, Thương, Chu.
Quân vương nhà Hạ lấy đế vị truyền cấp cho con cháu của mình, từ đó về sau, thiên hạ cũng giống như gia sản, truyền xuống cho con cháu kế thừa. Trải qua 400 năm, Hạ Kiệt lên ngôi, bạo ngược vô đạo, do đó Thương Thang khởi binh thảo phạt Hạ Kiệt, đạt được thiên hạ, nhà Hạ từ đó kết thúc.

Đọc sách luận bút

Trong bài học trước đã kể về lịch sử của “Tam Hoàng” và “Nhị Đế”, nói rằng tổ tiên của người Trung Quốc cùng với cội nguồn văn hóa là do Thần truyền, ở bài học này chính thức đi vào lịch sử xoay đổi các triều đại Trung Quốc, nó bắt đầu từ nhà Hạ, mỗi triều mỗi đại đã bày diễn ra câu chuyện hưng suy và chuyển đổi giữa các triều đại, những nhân vật chính trong những thời kỳ lịch sử này là con người, các vị Thần đã rời đi và không còn trực tiếp tiếp xúc với con người, có lẽ nhằm lưu lại một kịch bản không để con người biết được, qua các nhà tiên tri như Gia Cát Lượng thời Tam Quốc, Viên Thiên Cương triều Đường, Thiệu Ung triều Tống, Lưu Bá Ôn triều Minh, mà ngẫu nhiên điểm hóa cho con người một chút: Ông Trời an bài mọi chuyện nơi thiên hạ, thúc đẩy sự xoay đổi các triều đại, có tin hay không, thì nhìn vào ngộ tính, nhìn vào sự lựa chọn của bản thân con người. Vì vậy, lịch sử chuyển đổi triều đại lâu dài này hoàn toàn do con người tự làm diễn viên, không ngừng tiếp diễn, đã tạo nên văn hóa huy hoàng, cũng có sự chia chia hợp hợp, sự xót xa thống khổ trong thời chiến loạn, hết thảy những điều này đều nhằm chỉ dẫn con người cần phải trọng đức hành thiện, nhất là vua một nước, đã đem ‘quốc’ (nước) xem như là ‘gia’ (nhà) của mình, vậy thì chính là cha của một nước, nên phải nhân ái đối với thiên hạ, xem bách tính là con dân của mình.

Cho dù con cháu đời sau kế thừa vương vị, nhưng chế độ thiện nhượng vương quyền cho người tài đức của tổ tiên lưu lại, cùng với truyền thống lấy đạo Hiếu trị quốc của tiên đế Ngu Thuấn lại bén rễ ăn sâu truyền thừa không dứt, bởi vậy, cho dù chuyển đổi triều đại, truyền tử (truyền ngôi lại cho con) như thế nào, những tư tưởng này vẫn sẽ được truyền từ đời này sang đời khác. Vị vua nào vi phạm những đạo lý trị quốc, sẽ bị thần dân nhìn thấy và chỉ trích, thiên hạ cũng liền lâm vào hỗn loạn và cực khổ, triều đại ấy sẽ tràn ngập nguy hiểm, sau cùng đi đến diệt vong. Người sau tiếp đó sẽ lật đổ tiền triều, khai sáng triều đại mới, lại căn cứ tham chiếu những lời dạy của bậc đế vương tiên tổ lưu lại mà phản tỉnh và quy chính, một lần nữa phồn vinh trở lại. Ngay từ đầu, ba triều đại Hạ, Thương và Chu đều diễn xuất ra quy luật này, Hạ Kiệt vô đạo bị Thương Thang lật đổ, Trụ vương nhà Thương vô đạo bị nhà Chu thay thế, cho đến ngày nay câu “Trợ Trụ vi ngược” là thành ngữ mà mọi nhà đều biết, có thể thấy chuyện Trụ Vương bạo ngược đâu đó quanh mình. ‘Hôn quân vô đạo’ nhất định diệt vong, ‘Hữu đạo minh quân’ sẽ khai sáng thịnh thế. Ba triều đại này đã diễn xuất ra đạo lý chân thực trọng yếu nhất, để hậu nhân ghi khắc vào tâm. Trong ba triều đại này, triều đại nhà Chu là dài nhất, tổng cộng 800 năm, lưu lại văn hóa triều đại rất rộng lớn, Chu Lễ, Chu Dịch đều lập nên ở thời kỳ này. Văn Vương hạ mình cầu hiền mời Khương Thái Công (Khương Tử Nha) giúp đỡ để kiến lập triều Chu, Chu Công nuôi dưỡng, thiên hạ cúc cung tận tụy quy tâm, vì hậu thế lưu lại đạo đức quân thần đã khai sáng và trị lý đất nước. Đây chính là mục đích của người học Nho đọc lịch sử. Mọi người cần rút ra được những bài học giáo huấn và trí tuệ từ trong lịch sử. Hiểu được chân tướng của sự thành bại hưng suy.

Câu chuyện “Đại Vũ trị thủy”

Cổn bởi vì trộm ‘tức nhưỡng’ (túi đựng đất) của Thiên Đế mang xuống thế gian để ngăn lũ, chọc giận Thiên Đế, bị Thiên Đế phái Hỏa Thần giết chết tại Vũ Sơn. Thi thể của Cổn trải qua ba năm chẳng những không có hư thối, trong bụng còn thai nghén ra một sinh mệnh mới. Thiên Đế phái một Thiên Thần đến Vũ Sơn, dùng đao mổ bụng Cổn ra, lại nhảy ra một con Cầu Long (rồng có sừng), chính là Vũ. Mà thi thể của Cổn sau khi sinh ra Vũ thì phát sinh biến hóa, hóa thành Hoàng Hùng (có khi nói là Hoàng Long) nhảy vào nước sâu, biến mất bóng dáng.

Đại Vũ tiếp tục hoàn thành chí nguyện dẹp lũ của cha. Thiên Đế còn phái thiên thần xuống giúp đỡ, Bá Ích phụ trách thổi lửa, đốt cháy cỏ cây um tùm trong đầm lầy rừng núi, xua đuổi cầm thú, khơi thông mạch nước; Ứng Long hỗ trợ đo đạc, dẫn hướng đường thủy. Thuở đầu trị thủy, Đại Vũ còn thu được hai loại bảo vật, một là Hi Hoàng đưa cho “Ngọc giản”, có thể dùng để đo lường thiên địa; một cái khác là Hà Tinh trao cho “Hà Đồ”, ghi chép tất cả đường xá sông ngòi, dùng để quan sát địa hình. Thiên thần hỗ trợ bảo vật, lại thêm trên mặt đất bách tính chung sức hợp tác, Đại Vũ trị thủy đạt hiệu quả rất lớn, sông ngòi đều thuận theo thủy đạo mà chảy ra biển đông, và đất đai nơi con người cư trú cũng dần cao thêm.

Đại Vũ dẹp yên lũ lụt, dân chúng quay về nơi ở ban đầu, sống an cư lạc nghiệp, tất cả mọi người đều rất cảm kích ông. Bởi vì công lao của ông quá lớn, cho nên vua Thuấn đã đem đế vị thiện nhượng cho ông. Sau đó Đại Vũ trở thành Thiên tử, đóng đô ở An Ấp, quốc hiệu là Hạ.

Đại Vũ sau này cũng nghĩ rằng sẽ thiện nhượng như vua Nghiêu vua Thuấn, lúc sắp chết ông đem thiên hạ giao cho Bá Ích, người đã trị thủy cùng với ông. Nhưng bởi vì Khải, con trai của Vũ rất hiền năng, bách tính đều hướng tâm đến anh ta, Khải đành phải thuận theo lòng dân bước ra làm vua. Khải sau khi chết, đem đế vị truyền cho con là Thái Khang. Thái Khang sau khi chết giao cho em trai là Trung Khang kế vị. Cứ được truyền đời như thế, từ đó thiên hạ truyền ngôi riêng trong một gia tộc.

Câu chuyện “Thương Thang diệt Hạ”

Sau khi nhà Hạ truyền mười mấy đời, cuối cùng mất trong tay Hạ Kiệt. Hạ Kiệt không biết tu đức chuyên cần chính sự, chỉ biết ăn uống vui chơi, sống cực kì xa hoa, bách tính khổ không thể tả, oán than khắp nơi. Sau đó Thành Thang xuất binh tiến đánh, quân nhà Hạ thua tại Lịch Sơn, đem Hạ Kiệt đày tới Nam Sào, Kiệt chết ở nơi đó. Nhà Hạ từ thời Đại Vũ kiến quốc cho đến thời Hạ Kiệt thì vong quốc, cuối cùng hơn 400 năm.

Sau khi Thành Thang diệt nhà Hạ, kiến lập nhà Thương. Thành Thang là một vị vua có thể chiêu hiền đãi sĩ, là bậc hiền quân chăm lo cho bách tính. Thành Thang đã gặp phải đại hạn hán liên tiếp suốt bảy năm, xem quẻ quyết định phải hiến tế người sống mới có thể cầu mưa thành công, giải trừ hạn hán. Thành Thang nghe vậy, không đành lòng hy sinh sinh mệnh bách tính, bình tĩnh nói: “Nếu như nhất định phải có người hy sinh, thế thì hãy để cho ta vậy!” Rồi hướng lên Trời sám hối, Thiên thượng cảm động với thành ý của ông, đổ mưa to xuống giải trừ hạn hán.

Hai câu chuyện ở trên nói về lai lịch của thiên hạ và kết cục khác nhau của nhân quân và bạo quân (vị vua nhân ái và vị vua bạo ngược). Từ đây sự thay đổi triều đại không ngừng phát sinh, cũng không ngừng diễn lại lịch sử nhân quả ‘thiện hữu thiện quả’, ‘ác hữu ác báo’. Thể hiện ở sự trị quốc hưng suy, chính là khi vua nhân đức quốc gia sẽ hưng thịnh, vua tàn bạo vô đức thì sẽ dẫn đến số phận suy bại và diệt vong. Ba nhà Hạ, Thương, Chu đã diễn ra quy luật này. Thể hiện ở gia tộc, chính là gia đình tích thiện tất có dư phúc, con cháu dòng họ nhất định phồn vinh; còn mà gia đình tích ác tất có dư hại, liên lụy con cháu bần cùng khốn đốn, lụng bại từng đời. Còn như vận mệnh nho nhỏ của một cá nhân, quả báo thiện ác càng rõ ràng hơn, có không ít quả báo xuất hiện ngay trong đời này, mấy chục năm sau thấy ngay kết quả, chuyện như thế trong dân gian từ xưa có nhiều vô số kể. Từ quốc gia cho đến cá nhân, đều là bài học giáo huấn, là ý trời khó tránh, nhằm nhắc nhở, cảnh tỉnh con người chúng ta về đức hạnh quy phạm làm người.

Tác giả: Lưu Như

Nguồn ChanhKien.Org

Xem Tam Tự Kinh – Tập 24: Chu Công thịnh đức

Video tham khảo: Đại Vũ Trị Thủy

Tam Tự Kinh - tập 24 - Đại Vũ trị thủy
Video Tam Tự Kinh – Đại Vũ trị thủy (Nguồn Chánh Kiến)

Minh Chân Tướng là trang cung cấp những bài viết về Văn hóa Truyền thống, quý đọc giả sẽ tìm thấy bài viết hữu ích nhằm khơi gợi những quy phạm, tiêu chuẩn Đạo đức, Văn hóa chính thống cũng như toàn bộ nền Văn hóa Thần truyền huy hoàng 5000 năm lịch sử.

Minh Chân Tướng sử dụng nguyên tắc Chân Thành và Thiện Lương làm kim chỉ nam trong suốt hành trình của mình. Chúng tôi chú trọng tính nhân văn, những bài học lịch sử và văn hóa truyền thống nhằm mang lại những giá trị tốt đẹp nhất cho mỗi người, mỗi nhà và cho xã hội.

Minh Chân Tướng là kênh thông tin phi lợi nhuận, chúng tôi cam kết không quảng cáo (từng bài viết quý vị đọc trên Minh Chân Tướng sẽ không bao giờ hiển thị bất kỳ một quảng cáo nào).

Cảm ơn Quí độc giả đã thường xuyên theo dõi và ghé thăm Minh Chân Tướng!


Email: [email protected] đã sẵn sàng nhận những phản hồi từ bạn!

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Bình luậnx
()
x