Tam Tự Kinh

Tam Tự Kinh: Đọc sách luận bút (40)

Tam Tự Kinh – Tập 40 – Sư Khoáng khuyến học. Ấu nhi học, Tráng nhi hành, Thượng trí quân, Hạ trạch dân. Dương danh thanh, Hiển phụ mẫu, Quang vu tiền, Dụ vu hậu.

Tam Tự Kinh: Đọc sách luận bút (39)

Tam Tự Kinh – Tập 39 – Lưu Yến thiên tư thông minh. Đường Lưu Yến, Phương thất tuế, Cử thần đồng, Tác chính tự. Bỉ tuy ấu, Thân kỷ sĩ, Nhĩ ấu học, Miễn nhi trí.

Tam Tự Kinh: Đọc sách luận bút (38)

Tam Tự Kinh – Tập 38 – "Vịnh nhứ tài" Tạ Đảo Uẩn tỏ rõ bậc anh thư. Thái Văn Cơ, Năng biện cầm, Tạ Đạo Uẩn, Năng vịnh ngâm. Bỉ nữ tử, Thả thông mẫn, Nhĩ nam tử, Đương...

Tam Tự Kinh: Đọc sách luận bút (37)

Tam Tự Kinh – Tập 37 – Thánh tiểu nhi - Tổ Oánh. Oánh bát tuế, Năng vịnh thi, Bí thất tuế, Năng phú kì. Bỉ dĩnh ngộ, Nhân xưng kỳ, Nhĩ ấu học, Đương hiệu chi.

Tam Tự Kinh: Đọc sách luận bút (36)

Tam Tự Kinh – Tập 36 – Tô Tuân nỗ lực đọc sách. Tô Lão Tuyền, Nhị thập thất, Thủy phát phấn, Độc thư tịch. Bỉ kí lão, Do hối trì, Nhĩ tiểu sinh, Nghi tảo tư.

Tam Tự Kinh: Đọc sách luận bút (35)

Tam Tự Kinh – Tập 35 – Xa Dận chịu khó đọc sách bằng túi đom đóm. Như nang huỳnh, Như ánh tuyết, Gia tuy bần, Học bất chuyết. Như phụ tân, Như quải giác, Thân tuy lao, Do khổ...

Tam Tự Kinh: Đọc sách luận bút (34)

Tam Tự Kinh – Tập 34– Lộ Ôn Thư, Công Tôn Hoằng chịu khó hiếu học. Phi bồ biên, Tước trúc giản, Bỉ vô thư, Thả tri miễn. Đầu huyền lương, Trùy thứ cổ, Bỉ bất giáo, Tự cần khổ.

Tam Tự Kinh: Đọc sách luận bút (33)

Tam Tự Kinh – Tập 33 – Biện luận giữa Hạng Thác và Khổng Tử. Tích Trọng Ni, Sư Hạng Thác, Cổ thánh hiền, Thượng cần học. Triệu Trung Lệnh, Độc Lỗ Luận, Bỉ kí sĩ, Học thả cần.

Tam Tự Kinh: Đọc sách luận bút (32)

Tam Tự Kinh – Tập 32 – Thái sử nước Tề thời Xuân Thu. Độc sử giả, Khảo thực lục, Thông cổ kim, Nhược thân mục. Khẩu nhi tụng, Tâm nhi duy, Triều ư tư, Tịch ư tư.

Tam Tự Kinh: Đọc sách luận bút (31)

Tam Tự Kinh - Tập 31 - Tóm tắt lịch sử nhà Tống. Viêm Tống hưng, Thụ Chu thiện, Thập bát truyền, Nam Bắc hỗn. Thập thất sử, Toàn tại tư, Tải trị loạn, Tri hưng suy.