Thơ: Quay về an nhiên…

Bài thơ quay về an nhiên là nói về con người khi rơi vào cõi hồng trần, quên mất ý nghĩa nhân sinh của sinh mệnh vì đã qua nhiều kiếp luân hồi, vậy nên cần tu luyện để siêu...

Thơ: Tâm Tướng thiển đàm

Tâm tướng thiển đàm là một bài thơ nói về kẻ bậc Thượng nhìn tâm, kẻ phù phu thì xem tướng, muốn an nhiên tự tại thì hãy tìm đọc sách "Chuyển Pháp Luân" sẽ hiểu ngay.

Thơ: Múa rìu qua mắt tiều phu

Múa rìu qua mắt tiều phu là một bài thơ nói về tâm hiển thị, thích khoe mình và chê người khác, ngẫm lại vì chấp mê vào danh lợi hư vinh nên mới thế, hãy hướng vào nội tâm...

Thơ: Phúc Đức thiển đàm

Phúc Đức thiển đàm, là bài thơ nói về sự ngắn ngủi của kiếp sống trăm năm, muốn khuyên mọi người tu tâm tích đức, sớm ngày trở về.

Thơ: Cớ sao lại phải Bực mình

Cớ sao lại phải bực mình là bài thơ nói về con người trải qua duyên nợ mà gặp nhau, nay mong gặp Đại Pháp thoát khỏi vô minh mà quay trở về

Thơ: Thà Rằng

Thà rằng là bài thơ rất nói về những sự việc nơi thế gian con người, nhắn nhủ mọi người sớm đắc Pháp, trở thành người tốt.

1 Các bình luận

Thơ: Người Ta Cao Quý Là Do Nội Hàm

Người ta cao quý là do nội hàm là bài thơ nói lên những gì thể hiện trước mắt không phải là tốt, cái tốt là từ nội hàm thể hiện ra.

1 Các bình luận

Thơ: Tôi Vẫn Còn Rất Xấu…

Tôi Vẫn Còn Rất Xấu là bài thơ nói lên rằng bản thân mình vẫn còn nhiều khuyết điểm mà chính bản thân mình không biết, nên cần phải đề cao hơn.

Thơ: Mang Tâm Đố Kỵ Kể Như Hại Mình

Thơ hay: Mang Tâm Đố Kỵ Kể Như Hại Mình là nói về những kẻ có tâm không tốt, luôn hại người thì thành ra hại mình trước tiên.

Thơ: Thanh Tỉnh

Thơ hay: Thanh Tỉnh là bài thơ nói về con người hôm nay hãy mau chóng xem nhẹ, vứt bỏ mê lầm để tìm đến miền đất Phật ân, tốt đẹp