Đạt Ma thần thông quảng đại, vượt ngàn dặm tới Trung Quốc chỉ để tìm một người

Đạt Ma thần thông quảng đại, vượt ngàn dặm tới Trung Quốc chỉ để tìm một người. Trong Phật giáo có câu nói rằng không phải đệ tử tìm sư phụ, mà là sư phụ tìm đệ tử.

2 Các bình luận