Tần Thủy Hoàng

Tần Thủy Hoàng (Chương 5): Tôn kính trời đất – Tín ngưỡng vào Thần

Tần Thủy Hoàng đã có 5 lần tuần du về phía Đông, và lần tuần du cuối cùng về phía Đông thì sau đó ông đã quy thiên (đã chết). Tần Thủy Hoàng đã làm lễ Phong Thiện tế trời,...

Tần Thủy Hoàng (Chương 4): Thống nhất chế độ và pháp luật

Thời Chiến Quốc, chữ viết, tiền tệ, đo lường của các nước đều khác nhau. Các nước như Tề, Yên phát hành tiền dao (tiền xu đúc hình con dao), các nước Triệu, Ngụy, Hàn thì thông dụng tiền cuốc...

Tần Thủy Hoàng (Chương 3): Minh chủ trị quốc – xây dựng nền móng cho muôn đời sau

Tần Thủy Hoàng là vị minh quân lòng đầy hùng tâm tráng chí, cả đời chăm lo chính sự. Sử sách viết Tần Thủy Hoàng “Ngày phán xử, đêm sửa sách”, hết ngày dài lại đêm thâu, làm việc cần...

Tần Thủy Hoàng – Chương 2: Thống nhất thiên hạ

Tần Thủy Hoàng – Chương 2: Nhất thống thiên hạ. Sau khi Tần Hiếu Công kế vị vào năm 361 TCN, ông ra chiếu cầu hiền , trong một thời gian ngắn số lượng lớn hiền tài đều đã chảy...

Tần Thủy Hoàng – Chương 1: Kết thúc phân tranh

Tần Thủy Hoàng – Chương 1: Kết thúc phân tranh – Văn hóa Thần truyền. Trên thế giới các dân tộc trong lịch sử đều tin vào Thần, đều tin rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, chỉ...

Những điều ít người biết về tượng binh mã dũng của Tần Thủy Hoàng

Tượng binh mã dũng của Tần Thủy Hoàng là một đại kỳ tích của văn hóa Á Đông xưa, nhưng du khách tham quan tượng binh mã dũng tại lăng Tần Thủy Hoàng luôn hỏi: "Tại sao toàn là nam?...

Tần Thủy Hoàng – P2: Chôn Nho

Phần trước nói về chân tướng "đốt sách", bài viết này sẽ nói về sự kiện "chôn Nho". Người hiện nay thường nói "đốt sách chôn Nho" như câu thành ngữ, vô tình đem hai sự kiện hoàn toàn không...

Tần Thủy Hoàng có thực là bạo chúa – P1: Đốt sách

Về công trạng, sự nghiệp vĩ đại của Tần Thủy Hoàng ngày đã được nhiều người công nhận, tuy nhiên sự kiện Tần Thủy Hoàng “đốt sách chôn Nho” đến nay vẫn còn nhiều nghị luận, chê trách và lên...