Tiếu đàm phong vân

‘Tiếu đàm phong vân’ – Tập 10: Tri nhân thiện nhiệm (Phần 3)

Ngô Khởi sát thê cầu tướng Lời bạch: Ngụy Văn Hầu tin dùng Nhạc Dương, chinh phục được nước Trung Sơn nằm ở phía bắc của nước Triệu, tin dùng Tây Môn Báo cai quản Nghiệp Thành ở phía nam...

‘Tiếu đàm phong vân’ – Tập 10: Tri nhân thiện nhiệm (Phần 2)

Ngụy Văn Hầu trọng dụng Nhạc Dương, Tây Môn Báo Đợi sau ba tháng, Nhạc Dương hạ lệnh công thành, đích thân chỉ huy, thế tiến công mạnh mẽ. Thành trì lập tức không giữ được. Đại thần trong Trung...

‘Tiếu đàm phong vân’ – Tập 10: Tri nhân thiện nhiệm (Phần 1)

Nhạc Dương hao tốn quân lực – Mua chuộc lòng dân Lời bạch: Sau khi tam gia phân Tấn, Trung Quốc bước vào thời đại Chiến Quốc. Trong ba nước, nước Ngụy là mạnh nhất. Vua của nước Ngụy là...

‘Tiếu đàm phong vân’ – Tập 8: Ngô-Việt tranh bá (Phần 4)

Lời bạch: Việt Vương Câu Tiễn ở phòng đá nuôi ngựa ba năm, nếm mật nằm gai 15 năm, lại trải qua ba năm chiến tranh, cuối cùng tiêu diệt được nước Ngô. Ngô Vương Phù Sai rút kiếm tự...

‘Tiếu đàm phong vân’ – Tập 8: Ngô-Việt tranh bá (Phần 3)

Lời bạch: Năm 484 TCN, môn đồ của Khổng Tử là Tử Cống đi sứ sang bốn nước Tề, Ngô, Việt, Tấn, khiến vận mệnh của năm quốc gia được cải biến. Lần này nước Ngô phạt Tề cứu nước...

‘Tiếu đàm phong vân’ – Tập 8: Ngô-Việt tranh bá (Phần 2)

Lời bạch: Tử Cống là người có tài năng và kỹ xảo đàm phán thuyết phục cao siêu, đã được nổi danh trong giới quyền quý của liệt quốc. Trong “Sử ký về Kinh doanh và Khai thác mỏ”, Tư...

‘Tiếu đàm phong vân’ – Tập 8: Ngô-Việt tranh bá (Phần 1)

Lời bạch: Năm 496 TCN, Ngô Vương Hạp Lư đem quân đánh chiếm nước Việt bị binh bại thân vong. Sau khi Phù Sai lên ngôi kế vị, trải qua ba năm chuẩn bị, cuối cùng đánh bại được nước...

‘Tiếu đàm phong vân’: Tập 7 – Nuôi ngựa ở Thạch Ốc (Phần 3)

Câu Tiễn chất cành cây làm giường, nằm gai nếm mật  Lời bạch: Văn Chủng dùng ba tấc lưỡi, vừa uy hiếp vừa lấy lợi ích dụ dỗ, đã giành được ủng hộ của Bá Bỉ, Bá Bỉ lại lấy...

‘Tiếu đàm phong vân’: Tập 7 – Nuôi ngựa ở Thạch Ốc (Phần 2)

Văn Chủng tuyển tám mỹ nữ, và mang theo vàng bạc tơ lụa đến gặp Bá Bỉ. Chuyện này đương nhiên Văn Chủng đã làm thành công, đây xem là một việc rất thuận lợi nhưng thật ra là một...

‘Tiếu đàm phong vân’: Tập 7 – Nuôi ngựa ở Thạch Ốc (Phần 1)

Hạp Lư bại trận mất mạng, Phù Sai lập lời thề trong sân Ngũ Tử Tư “công thành bất thối, tất hữu hậu hoạn”. Quả nhiên Ngũ Tử Tư ở nước Ngô càng ngày càng không được như ý, cho...